การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน