วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ การเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญของอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) ”อสสว.@นราธิวาส” ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธาน