วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 13.15 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร StartUp ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส โดยคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบงานดังกล่าว